คนไทย..
ฝันเห็นประเทศไทยแบบไหน
หลังโควิด-19

By
x

ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เราทุกคนต่างเผชิญหน้ากับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนเจอเหมือนกันคือในวันที่ไวรัสเริ่มแพร่ระบาด.. เราไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเมื่อวาน

ในช่วงเวลาของการกักตัว เฝ้ารอการกลับไปสู่ความปกติใหม่ หรือความปกติใดก็ตามที่เราถามหา เราได้ลองชวนคนไทย

1,880 คน จากทั่วประเทศ

มาร่วมคิดร่วมฝันกันว่า

อยากเห็นประเทศไทยหลัง COVID-19 เป็นแบบไหน?

พบว่า

12 ประเด็น
ยอดนิยม
ในการแสดง
ความเห็น

ถูกพูดถึง

12

ครั้ง

ถูกพูดถึง

14

ครั้ง

ถูกพูดถึง

18

ครั้ง

ถูกพูดถึง

20

ครั้ง

ถูกพูดถึง

44

ครั้ง

ถูกพูดถึง

47

ครั้ง

ถูกพูดถึง

158

ครั้ง

ถูกพูดถึง

226

ครั้ง

ถูกพูดถึง

260

ครั้ง

ถูกพูดถึง

441

ครั้ง

ถูกพูดถึง

466

ครั้ง

ถูกพูดถึง

698

ครั้ง

ความฝันของคนไทยที่ส่งเสียงออกมากว่าพันความคิดเห็นสามารถนำเอามาจัดกลุ่มให้เห็นถึงความคาดหวังในมิติต่างๆ ของสังคมทั้ง 7 ด้าน

*1 คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากกว่า 1 ด้าน
สิ่งแวดล้อม
176
ความคิดเห็น
การศึกษา
251
ความคิดเห็น
สุขภาพ
343
ความคิดเห็น
สังคม
470
ความคิดเห็น
การเมือง
547
ความคิดเห็น
เศรษฐกิจ
821
ความคิดเห็น
อื่นๆ
283
ความคิดเห็น

ตัวอย่างความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาในแต่ละด้าน

เริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการแยกขยะของแต่ละบ้าน ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงนี้คือขยะไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้องในภาคครัวเรือน ซึ่งส่งผลให้การนำขยะที่สามารถรีไซเคิลกับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยากขึ้น   |   อยากให้ประเทศไทยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ฟื้นฟูให้น่าอยู่ มีพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น สนับสนุนโครงการที่รักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ เน้นการตรวจสอบควบคุมสิ่งก่อสร้างที่ทำลายและรบกวนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ออกกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจริงจังกับการปล่อยควันพิษทั้งควันรถยนต์และควันจากการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ   |   มีการปลูกต้นไม้ สร้างสวนในกทม. มากขึ้น เพราะถึงแม้คนไทยจะปลอดภัยจาก COVID-19 แล้ว เราก็ยังมี PM 2.5 อยู่อีก ซึ่งทำลายสุขภาพระยะยาว มีการจัดการขยะที่ดีขึ้น ไม่สร้างกลิ่นรบกวนชุมชน   |  สิ่งแวดล้อมดี ทั้งเรื่องของขยะ ไฟป่า หมอกควันลดลง ปัญหาฝุ่นลดลงไม่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน   |   การกำหนดนโยบายของประเทศควรเน้นมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญ และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาควบคู่กันไป ทุกภาคีการพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกมิติ รัฐบาลไม่เร่งฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหมือนที่ผ่านมา ผู้คนในสังคมมีจิตสำนึกและร่วมกันในการช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ   |   ปรับรูปแบบการศึกษาใหม่ สนใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น   |   รัฐบาลและคนไทยเห็นถึงปัญหาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น   |   อยากเห็นการจัดการขยะที่ดีขึ้น มีการแยกขยะที่ชัดเจน และยกเลิกนโยบายการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ เพราะตอนนี้ขยะล้นมาก และคนขายของเก่าก็ทำรายได้ได้น้อยมาก   |   เกิดการผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่คิดคำนึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นต้นทุนภายนอกและภายใน การพัฒนากลไกภาษีสิ่งแวดล้อม กฎหมายอากาศสะอาด เพิ่มเติมจากข้อเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ไม่เคยถูกนำมาปฏิบัติ   |
เริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการแยกขยะของแต่ละบ้าน ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงนี้คือขยะไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้องในภาคครัวเรือน ซึ่งส่งผลให้การนำขยะที่สามารถรีไซเคิลกับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ยากขึ้น   |   อยากให้ประเทศไทยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ฟื้นฟูให้น่าอยู่ มีพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น สนับสนุนโครงการที่รักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ เน้นการตรวจสอบควบคุมสิ่งก่อสร้างที่ทำลายและรบกวนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ออกกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจริงจังกับการปล่อยควันพิษทั้งควันรถยนต์และควันจากการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ   |   มีการปลูกต้นไม้ สร้างสวนในกทม. มากขึ้น เพราะถึงแม้คนไทยจะปลอดภัยจาก COVID-19 แล้ว เราก็ยังมี PM 2.5 อยู่อีก ซึ่งทำลายสุขภาพระยะยาว มีการจัดการขยะที่ดีขึ้น ไม่สร้างกลิ่นรบกวนชุมชน   |  สิ่งแวดล้อมดี ทั้งเรื่องของขยะ ไฟป่า หมอกควันลดลง ปัญหาฝุ่นลดลงไม่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน   |   การกำหนดนโยบายของประเทศควรเน้นมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญ และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาควบคู่กันไป ทุกภาคีการพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกมิติ รัฐบาลไม่เร่งฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหมือนที่ผ่านมา ผู้คนในสังคมมีจิตสำนึกและร่วมกันในการช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ   |   ปรับรูปแบบการศึกษาใหม่ สนใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น   |   รัฐบาลและคนไทยเห็นถึงปัญหาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น   |   อยากเห็นการจัดการขยะที่ดีขึ้น มีการแยกขยะที่ชัดเจน และยกเลิกนโยบายการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ เพราะตอนนี้ขยะล้นมาก และคนขายของเก่าก็ทำรายได้ได้น้อยมาก   |   เกิดการผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้าบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่คิดคำนึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นต้นทุนภายนอกและภายใน การพัฒนากลไกภาษีสิ่งแวดล้อม กฎหมายอากาศสะอาด เพิ่มเติมจากข้อเสนอนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ไม่เคยถูกนำมาปฏิบัติ   |
มีระบบการศึกษาที่เปิดกว้าง เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น   |   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีทางเลือกที่จะศึกษาได้หลายช่องทางนอกเหนือจากในห้องเรียน   |   มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาวงการวิชาการและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามากขึ้นอย่างจริงจัง   |   พัฒนา ปรับปรุง การใช้สื่อของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป รวมทั้งแก้ไขการโพสต์ความคิดเห็นในทางที่เป็นลบ ถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยปรับทัศนคติคนเสพสื่อ สังคมจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น   |   ให้ความสำคัญกับการศึกษาของพลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน วิชาสุขศึกษา วิชาสังคม วิชาเศรษฐกิจ วิชาศีลธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ วิชาพื้นฐานเหล่านี้ โดยวัด skill - knowledge - attitude ก่อนที่จะ ไปสอบวิชาเฉพาะ   |   อยากเห็นการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมในระบบการศึกษา ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ไม่ยอมกักตัว ปกปิดข้อมูลหมอ   |   เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ในการเรียนรู้และระบบการศึกษา ผ่าน Digital Platform เด็กรุ่นใหม่เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน DQ   |   ควรสอนวิธีการใช้ชีวิตให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ ให้มีความตระหนักเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต จิตสำนึกด้านคุณธรรมตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองคือการพึ่งพาตนเองได้   |   เห็นควรแก่การให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นการจัดการบริหารหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรชุมชนมีส่วนร่วม โดยอิงประเด็นบ้านเป็นฐาน Home Based Learning และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สามารถเรียนรู้ด้วยได้ตัวเอง   |   อยากเห็นการปรับระบบการศึกษาตั้งแต่โครงสร้างเลย เราควรให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบ transform มากกว่า inform ให้เด็กรุ่นใหม่รู้จัก apply กันให้เป็น วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้ถูก และมีศักยภาพมากพอที่จะมาแข่งขันในตลาดโลก   |
มีระบบการศึกษาที่เปิดกว้าง เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น   |   ปรับปรุงระบบการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีทางเลือกที่จะศึกษาได้หลายช่องทางนอกเหนือจากในห้องเรียน   |   มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาวงการวิชาการและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามากขึ้นอย่างจริงจัง   |   พัฒนา ปรับปรุง การใช้สื่อของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป รวมทั้งแก้ไขการโพสต์ความคิดเห็นในทางที่เป็นลบ ถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยปรับทัศนคติคนเสพสื่อ สังคมจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น   |   ให้ความสำคัญกับการศึกษาของพลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน วิชาสุขศึกษา วิชาสังคม วิชาเศรษฐกิจ วิชาศีลธรรม หน้าที่พลเมือง นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ วิชาพื้นฐานเหล่านี้ โดยวัด skill - knowledge - attitude ก่อนที่จะ ไปสอบวิชาเฉพาะ   |   อยากเห็นการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมในระบบการศึกษา ปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ไม่ยอมกักตัว ปกปิดข้อมูลหมอ   |   เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ในการเรียนรู้และระบบการศึกษา ผ่าน Digital Platform เด็กรุ่นใหม่เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน DQ   |   ควรสอนวิธีการใช้ชีวิตให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ ให้มีความตระหนักเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต จิตสำนึกด้านคุณธรรมตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองคือการพึ่งพาตนเองได้   |   เห็นควรแก่การให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นการจัดการบริหารหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรชุมชนมีส่วนร่วม โดยอิงประเด็นบ้านเป็นฐาน Home Based Learning และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สามารถเรียนรู้ด้วยได้ตัวเอง   |   อยากเห็นการปรับระบบการศึกษาตั้งแต่โครงสร้างเลย เราควรให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบ transform มากกว่า inform ให้เด็กรุ่นใหม่รู้จัก apply กันให้เป็น วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้ถูก และมีศักยภาพมากพอที่จะมาแข่งขันในตลาดโลก   |
มีระบบป้องกันสาธารณสุขที่พร้อมและทันสมัยมากกว่าเดิม และอยากเห็นวินัยของคนไทยมากขึ้น   |   สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ อยากเห็นคนแต่ละคนกลับมามีสุขภาพจิตดีกว่าเดิม หลังจากการเรียนรู้ในช่วงนี้ สุขภาพจิตแต่ละคนอาจจะดีกว่าก่อน   |   อยากให้มีการจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น และประชาชนทุกกลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้   |   คนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรัง   |   มีการจัดระบบสาธารณสุข ให้มีความพร้อมทัดเทียมกันทั่วประเทศ บางโรงพยาบาลขาดเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากร และคิดว่าเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตมนุษย์   |   อยากเห็นการตรวจหรือปรึกษาแพทย์แบบ Realtime online ผ่านโปรแกรม เช่น zoom หรืออื่น เพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างจริงจัง มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีหน่วยงานที่เป็นของรัฐที่ทำให้นวัตกรรมที่คิดเป็นจริง พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมนั้นให้ใช้แพร่หลายในประเทศ   |   เป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดี ใช้ IT มาบริหารจัดการ Big Data พร้อมใช้ในการแก้ปัญหา   |   ใส่ใจและมีความรู้ด้านสุขภาพ และโรคต่างๆ ในด้านที่มีผลต่อตนเอง คนในครอบครัว ผู้อื่น และสังคม   |   ระบบประกันสุขภาพต้องดีและยั่งยืน ขอรัฐบาลทุกชุดมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น อย่าลดทอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ปัญหาสุขภาพคือปัญหาการมีชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต   |   สุขภาพแข็งแรง มีระบบ ป้องกันและรักษารวมถึงฟื้นฟูเพื่อรองรับโรคและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายในอนาคต เช่น โรคอุบัติใหม่ พิษฝุ่น ฯลฯ   |
มีระบบป้องกันสาธารณสุขที่พร้อมและทันสมัยมากกว่าเดิม และอยากเห็นวินัยของคนไทยมากขึ้น   |   สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ อยากเห็นคนแต่ละคนกลับมามีสุขภาพจิตดีกว่าเดิม หลังจากการเรียนรู้ในช่วงนี้ สุขภาพจิตแต่ละคนอาจจะดีกว่าก่อน   |   อยากให้มีการจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น และประชาชนทุกกลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้   |   คนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรัง   |   มีการจัดระบบสาธารณสุข ให้มีความพร้อมทัดเทียมกันทั่วประเทศ บางโรงพยาบาลขาดเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากร และคิดว่าเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตมนุษย์   |   อยากเห็นการตรวจหรือปรึกษาแพทย์แบบ Realtime online ผ่านโปรแกรม เช่น zoom หรืออื่น เพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างจริงจัง มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีหน่วยงานที่เป็นของรัฐที่ทำให้นวัตกรรมที่คิดเป็นจริง พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมนั้นให้ใช้แพร่หลายในประเทศ   |   เป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดี ใช้ IT มาบริหารจัดการ Big Data พร้อมใช้ในการแก้ปัญหา   |   ใส่ใจและมีความรู้ด้านสุขภาพ และโรคต่างๆ ในด้านที่มีผลต่อตนเอง คนในครอบครัว ผู้อื่น และสังคม   |   ระบบประกันสุขภาพต้องดีและยั่งยืน ขอรัฐบาลทุกชุดมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น อย่าลดทอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ปัญหาสุขภาพคือปัญหาการมีชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต   |   สุขภาพแข็งแรง มีระบบ ป้องกันและรักษารวมถึงฟื้นฟูเพื่อรองรับโรคและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายในอนาคต เช่น โรคอุบัติใหม่ พิษฝุ่น ฯลฯ   |
อยากเห็นความสามัคคีของคนไทยในด้านพัฒนาประเทศ และเปิดโอกาสแก่คนรุ่นใหม่แบบเปิดเผยมากขึ้น   |   สังคมที่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นต่ำลง เห็นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนมีฐานะแก่คนที่ไม่มี รัฐดูแลประชาชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับความเท่าเทียมในสังคม ได้การดูแลครบทุกด้านทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อที่จะให้โอกาสในการสร้างประชาชนที่มีโอกาส มีศักดิ์ศรีเท่าเทียม   |   สงบเรียบร้อยไร้การขัดแย้งของทุกๆ ฝ่าย   |   มีระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่วางอยู่พื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ ของทุกคนอย่างเท่าเทียม   |   รักและสามัคคี ยึดถือปฏิยัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ   |   รัฐต้องพยายามมาสนใจเรื่องความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นระบบและจริงจังมากขึ้น ลดช่องว่างทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องขจัดปัญหาทุจริตไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเชิงโครงสร้างหรือปัจเจกบุคคลอย่างจริงจังเสียที   |   อยากเห็นคนไทยเคารพสิทธิของกันและกัน มีวินัยต่อคนในประเทศ เลิกเห็นแก่ตัวในยามวิกฤต และเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ   |   เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างจิตสำนึกความรักชาติ ความสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้มีความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์และอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข   |   เกิดการสร้าง Norms ใหม่ของสังคม เดิมคนไทยรักสนุกเฮฮาสังสรรค์ การระบาดของโควิด19 จะเป็นโอกาสในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมใหม่ในการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เพื่อร่วมป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่   |   อยากเห็นคนไทยมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เฉพาะช่วงโรคระบาด มองทุกคนเท่าเทียมกัน   |
อยากเห็นความสามัคคีของคนไทยในด้านพัฒนาประเทศ และเปิดโอกาสแก่คนรุ่นใหม่แบบเปิดเผยมากขึ้น   |   สังคมที่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นต่ำลง เห็นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนมีฐานะแก่คนที่ไม่มี รัฐดูแลประชาชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับความเท่าเทียมในสังคม ได้การดูแลครบทุกด้านทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อที่จะให้โอกาสในการสร้างประชาชนที่มีโอกาส มีศักดิ์ศรีเท่าเทียม   |   สงบเรียบร้อยไร้การขัดแย้งของทุกๆ ฝ่าย   |   มีระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่วางอยู่พื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอ ของทุกคนอย่างเท่าเทียม   |   รักและสามัคคี ยึดถือปฏิยัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ   |   รัฐต้องพยายามมาสนใจเรื่องความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นระบบและจริงจังมากขึ้น ลดช่องว่างทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องขจัดปัญหาทุจริตไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเชิงโครงสร้างหรือปัจเจกบุคคลอย่างจริงจังเสียที   |   อยากเห็นคนไทยเคารพสิทธิของกันและกัน มีวินัยต่อคนในประเทศ เลิกเห็นแก่ตัวในยามวิกฤต และเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ   |   เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างจิตสำนึกความรักชาติ ความสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้มีความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์และอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข   |   เกิดการสร้าง Norms ใหม่ของสังคม เดิมคนไทยรักสนุกเฮฮาสังสรรค์ การระบาดของโควิด19 จะเป็นโอกาสในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมใหม่ในการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เพื่อร่วมป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่   |   อยากเห็นคนไทยมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เฉพาะช่วงโรคระบาด มองทุกคนเท่าเทียมกัน   |
ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารภาวะความเสี่ยงในทุกด้าน รับฟังความคิดประชาชน และสามารถตอบได้ถึงเหตุผลที่เลือกทำอะไรไป   |   การเป็นประเทศรัฐสวัสดิการ รัฐบาลดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน การเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม   |   อยากเห็นสังคมที่มีเสรีภาพมากขึ้นทั้งในด้านการแสดงออกทางการเมืองและเสรีภาพในสถานศึกษา โดยเฉพาะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รัฐบาลควรเห็นความสำคัญของประชาชนระดับรากหญ้าให้มากขึ้นอย่างแท้จริง เพราะโรคระบาดครั้งนี้กระทบต่อคนธรรมดาที่อยู่ในชนชั้นกลางค่อนไปทางระดับล่างและคนจนอีกมาก เมื่อมีเสรีภาพในการแสดงออกก็จะส่งผลให้มีเสรีภาพในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และสังคมที่ดี เพราะรัฐฯ รับฟัง ไม่ปิดกั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแก้ปัญหาแผนหลายในหลายๆ ด้านของสังคมและประเทศ   |   ร่วมมือกันเพื่ออนาคตของประเทศโดยมิได้แบ่งเป็นฝักใฝ่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดจะมาเป็นรัฐบาลขอให้มีวิสัยทัศน์มองไปที่คนรุ่นต่อไป   |   รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง วิพากษ์วิจารณ์ได้ เห็นความสำคัญของชีวิตประชาชน   |   อยากเห็นสภาวะการเมืองที่มั่นคง ครม.ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน (มิใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองและพรรคพวก) รัฐบาลจัดการระบบเศรษฐกิจที่ล่มสลายจากสถานการณ์ของโรคโควิด19 ให้กลับคืนสภาพมาโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามสมควร จัดระเบียบให้สภาพแวดล้อมในสังคมทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม มีสุขลักษณะที่ดี มีความเจริญทันสมัย ให้มีมลภาวะน้อยที่สุด   |   ผู้นำประเทศ ลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้ และมีนโยบายที่ใช้เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง   |   อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็น ที่มาของนายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ อำนาจหน้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญ   |   มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยความเป็นธรรมตามระบบอบประชาธิปไตย ภาครัฐปรับปรุงการดูแลประชาชนขั้นพื้นฐาน ในด้านคุณภาพชีวิต อาหาร ยา สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง   |
ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารภาวะความเสี่ยงในทุกด้าน รับฟังความคิดประชาชน และสามารถตอบได้ถึงเหตุผลที่เลือกทำอะไรไป   |   การเป็นประเทศรัฐสวัสดิการ รัฐบาลดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน การเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม   |   อยากเห็นสังคมที่มีเสรีภาพมากขึ้นทั้งในด้านการแสดงออกทางการเมืองและเสรีภาพในสถานศึกษา โดยเฉพาะทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รัฐบาลควรเห็นความสำคัญของประชาชนระดับรากหญ้าให้มากขึ้นอย่างแท้จริง เพราะโรคระบาดครั้งนี้กระทบต่อคนธรรมดาที่อยู่ในชนชั้นกลางค่อนไปทางระดับล่างและคนจนอีกมาก เมื่อมีเสรีภาพในการแสดงออกก็จะส่งผลให้มีเสรีภาพในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และสังคมที่ดี เพราะรัฐฯ รับฟัง ไม่ปิดกั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแก้ปัญหาแผนหลายในหลายๆ ด้านของสังคมและประเทศ   |   ร่วมมือกันเพื่ออนาคตของประเทศโดยมิได้แบ่งเป็นฝักใฝ่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดจะมาเป็นรัฐบาลขอให้มีวิสัยทัศน์มองไปที่คนรุ่นต่อไป   |   รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง วิพากษ์วิจารณ์ได้ เห็นความสำคัญของชีวิตประชาชน   |   อยากเห็นสภาวะการเมืองที่มั่นคง ครม.ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างเข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน (มิใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองและพรรคพวก) รัฐบาลจัดการระบบเศรษฐกิจที่ล่มสลายจากสถานการณ์ของโรคโควิด19 ให้กลับคืนสภาพมาโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามสมควร จัดระเบียบให้สภาพแวดล้อมในสังคมทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม มีสุขลักษณะที่ดี มีความเจริญทันสมัย ให้มีมลภาวะน้อยที่สุด   |   ผู้นำประเทศ ลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนได้อย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้ และมีนโยบายที่ใช้เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง   |   อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็น ที่มาของนายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ อำนาจหน้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญ   |   มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยความเป็นธรรมตามระบบอบประชาธิปไตย ภาครัฐปรับปรุงการดูแลประชาชนขั้นพื้นฐาน ในด้านคุณภาพชีวิต อาหาร ยา สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง   |
ขอให้ได้งานที่มั่นคง จากการบริหารจัดการของรัฐจริงๆ สักที อยากได้แบบยั่งยืน ทั่วถึง   |   อยากเห็นผู้คนเปลี่ยนวิถีการบริโภค ชุมชนสามารถดูแลและจัดสรรทรัพยากรได้เอง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนอาหาร   |   มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขียว (Green Economy) และส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก   |   ต้องมีความชัดเจน ตั้งเป็นเกณฑ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า ประเทศได้อะไร มากน้อยแค่ไหน ประชาชนได้อะไร การดำรงชีวิตค่าครองชีพ ต้องอยู่ได้ ส่วนสังคมต้องเยียวยากัน ห้ามซ้ำเติมกัน ประคองกัน ทุกภาคส่วน   |   อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นจะได้ขายของดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น   |   จัดกิจกรรมรณรงค์ ระดมทุน ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบผลกระทบจากโควิด หรือจัดหารูปแบบหรืองานที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะคนในชนชั้นแรงงาน หรือคนที่ถูกเลิกจ้าง   |   อยากให้ประเทศไทยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีกิน แทบจะอดตายอยู่แล้ว เงินก็ไม่มีจะกินแล้ว   |   หลายๆ SME รู้จักช่องทางหาเงินจากโลกออนไลน์มากขึ้น รู้จักเครื่องมือต่างๆ บน Online เพื่อเรียนรู้แล้วพัฒนาเสริมศักยภาพให้ธุรกิจของตัวเองเป็นที่รู้จัก แล้วได้ลูกค้าจากโลกออนไลน์กันมากขึ้นนับจากนี้   |   อยากให้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนำมาใช้กับการทำงานมากขึ้น มีความ Flexible และมีการทำงานจากที่บ้านมากขึ้น อาจระบุการทำงานที่บ้านอยู่ในกฎหมายแรงงานเศรษฐกิจดีและพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม   |   การประคับประคองผู้ที่ได้รับผลกระทบหลัง COVID-19   |   เศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ   |   เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว   |   เร่งฟื้นเศรษฐกิจ   |   คนไทยทุกคนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   |   ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เหมือนเดิม   |
ขอให้ได้งานที่มั่นคง จากการบริหารจัดการของรัฐจริงๆ สักที อยากได้แบบยั่งยืน ทั่วถึง   |   อยากเห็นผู้คนเปลี่ยนวิถีการบริโภค ชุมชนสามารถดูแลและจัดสรรทรัพยากรได้เอง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนอาหาร   |   มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขียว (Green Economy) และส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก   |   ต้องมีความชัดเจน ตั้งเป็นเกณฑ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า ประเทศได้อะไร มากน้อยแค่ไหน ประชาชนได้อะไร การดำรงชีวิตค่าครองชีพ ต้องอยู่ได้ ส่วนสังคมต้องเยียวยากัน ห้ามซ้ำเติมกัน ประคองกัน ทุกภาคส่วน   |   อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นจะได้ขายของดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น   |   จัดกิจกรรมรณรงค์ ระดมทุน ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบผลกระทบจากโควิด หรือจัดหารูปแบบหรืองานที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะคนในชนชั้นแรงงาน หรือคนที่ถูกเลิกจ้าง   |   อยากให้ประเทศไทยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีกิน แทบจะอดตายอยู่แล้ว เงินก็ไม่มีจะกินแล้ว   |   หลายๆ SME รู้จักช่องทางหาเงินจากโลกออนไลน์มากขึ้น รู้จักเครื่องมือต่างๆ บน Online เพื่อเรียนรู้แล้วพัฒนาเสริมศักยภาพให้ธุรกิจของตัวเองเป็นที่รู้จัก แล้วได้ลูกค้าจากโลกออนไลน์กันมากขึ้นนับจากนี้   |   อยากให้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนำมาใช้กับการทำงานมากขึ้น มีความ Flexible และมีการทำงานจากที่บ้านมากขึ้น อาจระบุการทำงานที่บ้านอยู่ในกฎหมายแรงงานเศรษฐกิจดีและพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม   |   การประคับประคองผู้ที่ได้รับผลกระทบหลัง COVID-19   |   เศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติ   |   เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว   |   เร่งฟื้นเศรษฐกิจ   |   คนไทยทุกคนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   |   ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เหมือนเดิม   |
มีการพัฒนาด้าน big data เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตมีข้อมูลรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา   |   คนเปลี่ยนพฤติกรรม   |   ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ภาพอนาคต หลังจากนี้ 1ปี 3ปี 5ปี 10ปี ต้องชัดเจน เปิดเผยได้ ตรวจสอบได้   |   มีการจัดการที่เป็นระเบียบและถูกต้อง ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหา   |   ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) โดยการออกแบบที่ตอบโจทย์วิกฤตต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเกิดขึ้นของธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้มากขึ้น   |   เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูงของโลก   |   ตระหนักมากขึ้น แค่กลับมาเหมือนเดิมก็พอ   |   มีการเดินทางที่สะดวกสบาย ราคาประหยัด   |   ปรับตัว เเละเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการรับมือกับวิกฤตต่างๆ   |   พัฒนาทุกด้านด้วยคุณธรรม   |   มีแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   |   ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์​ครั้งนี้​ มาปรับปรุงความพร้อมในการทำงานด้านต่างๆ   |   เป็นผู้นำในเอเซียใต้ทุกๆ ด้าน   |   เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น   |   พัฒนาไปอีกก้าว 4G   |   ทุกหัวข้อที่เลือก มีระบบ มีการวางแผน มีการตรวจสอบ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   |   ทั้ง 3 ด้านดีขึ้น   |   ทั้ง 3 ด้านดีขึ้น   |   อยากเห็นทุกอย่างดีขึ้นทุกด้าน   |   มีแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   |   มีความพัฒนาในด้านต่างมากกว่านี้   |   ฟื้นตัวไว เข้มแข็งจากภายใน ไม่ต้องพึ่งต่างชาติ   |   พร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด   |   การดำรงชีวิตในอนาคตจะต้องเปลี่ยนไปในทุกๆด้าน   |   ดีขึ้น พัฒนาขึ้นทุกด้าน   |
มีการพัฒนาด้าน big data เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคตมีข้อมูลรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา   |   คนเปลี่ยนพฤติกรรม   |   ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ภาพอนาคต หลังจากนี้ 1ปี 3ปี 5ปี 10ปี ต้องชัดเจน เปิดเผยได้ ตรวจสอบได้   |   มีการจัดการที่เป็นระเบียบและถูกต้อง ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหา   |   ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) โดยการออกแบบที่ตอบโจทย์วิกฤตต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเกิดขึ้นของธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้มากขึ้น   |   เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูงของโลก   |   ตระหนักมากขึ้น แค่กลับมาเหมือนเดิมก็พอ   |   มีการเดินทางที่สะดวกสบาย ราคาประหยัด   |   ปรับตัว เเละเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการรับมือกับวิกฤตต่างๆ   |   พัฒนาทุกด้านด้วยคุณธรรม   |   มีแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   |   ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์​ครั้งนี้​ มาปรับปรุงความพร้อมในการทำงานด้านต่างๆ   |   เป็นผู้นำในเอเซียใต้ทุกๆ ด้าน   |   เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น   |   พัฒนาไปอีกก้าว 4G   |   ทุกหัวข้อที่เลือก มีระบบ มีการวางแผน มีการตรวจสอบ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   |   ทั้ง 3 ด้านดีขึ้น   |   ทั้ง 3 ด้านดีขึ้น   |   อยากเห็นทุกอย่างดีขึ้นทุกด้าน   |   มีแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   |   มีความพัฒนาในด้านต่างมากกว่านี้   |   ฟื้นตัวไว เข้มแข็งจากภายใน ไม่ต้องพึ่งต่างชาติ   |   พร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด   |   การดำรงชีวิตในอนาคตจะต้องเปลี่ยนไปในทุกๆด้าน   |   ดีขึ้น พัฒนาขึ้นทุกด้าน   |

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือนอกจากคนไทยจะคาดหวังการบริหารจัดการโดยรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบแล้ว

บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากขึ้นในสังคม

ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญและฝันอยากเห็นในประเทศนี้

อยากเห็นคนไทยเคารพสิทธิของกันและกัน มีวินัยต่อคนในประเทศ เลิกเห็นแก่ตัวในยามวิกฤต และเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ
อยากเห็นคนไทยมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เฉพาะช่วงโรคระบาด มองทุกคนเท่าเทียมกัน
มีความรักสามัคคี อยู่ในกฎกติกาของสังคม มีระเบียบวินัยที่ดีอย่างเคร่งครัด
ประชาชนตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการมีอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตตนเอง มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ และโปร่งใส
รู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิ ของตนเอง เคารพกฎกติกาทางสังคม การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหาตามบริบทถิ่นที่อยู่ของตนเอง

นี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งของความฝันคนไทยแต่เราเชื่อว่ายังมีความฝันอีกมากมาจากคนไทยที่อยากเห็นประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าวันนี้

แล้วคุณล่ะ..
ฝันเห็นประเทศไทยแบบไหน หลังโควิด-19 ?

See Wall of DreamDownload Data
Share